Biológia

IT akadémia

Žiaci sa oboznámili s prístrojom na meranie kyslíka a kysličníka uhličitého


5 dní pred meraním si zasadili žeruchu. Počas merania zisťovali zmenu množstva kyslíka v miestnosti - množstvo kyslíka v priebehu času sa znižovalo. Pri meraní nad žeruchou, žiaci zistili, že množstvo kyslíka je stabilné a mierne stúpa. Overili si, že rastliny produkujú kyslík. Zároveň sa naučili používať meracie zariadenie, ktoré zároveň pripojili k počítaču. Mohli pozorovať graf závislosti množstva kyslíka a CO2 a diskutovať o zaznamenaných hodnotách.